חוקי יסוד השישי והשביעי

חוק יסוד שישי של הטבע: חוק פנימיות אגידי הטבע

 משפט 96. מקור התקשורת בין אגידי הטבע הוא האמנ"הפ שהוקמה בפנימיות אגיד האדם.

 הוכחה 96. לפי המוכח במשפט 66 האמנ"ה תכננה את הטבע מראש עוד טרום הקמתו, והטבע הוקם במדויק ע"י אגידי הטבע ללא שום טעות, על פי התוכנית המקורית, על פי ה DNAשבנתה מראש. מוכח כי לשום אגיד בטבע אשר בכל אחד מהם, כולל באדם הקימה האמנ"ה אמ"נ בתוכו אין בחירה חופשית אמיתית, כולל לאמ"נ האדם. אולם, האמנ"ה הקימה רק אצל האדם אמנ"ה פנימית (האמנ"הפ) שהיא חלק ממנה, אשר באמצעותה ניתן לאמ"נ האדם בחירה חופשית אמיתית. היות והמטרה של האמנ"ה באמצעות ה DNAשבנתה אצל אגידי הטבע, היא מיקסום הנאה, לכן, דרך התפתחות הטבע ידועה במדויק לאמנ"ה, כיוון שלשום אמ"נ אין בחירה חופשית, אלא, לאדם. האמנ"הפ היא זרוע האמנ"ה באדם, ולכן, אינה מתערבת בהחלטות אמ"נ האדם, אך, היא משפיעה עליו בדרכים שונות במטרה לבצע בחירות איכותיות יותר (אם האדם קשור לאמנ"הפ שלו). לפיכך, אם האמנ"הפ מצליחה לרתום את אמ"נ האדם לשינויי בחירה איכותיים כמוכח במשפט 78 במפורט, האדם מבצע בחירה חופשית אמיתית שלפי משפט 68 פירושה ויתור ללא תנאי, תמורת חופש פנימי. ברבות הזמן האמנ"הפ הופכת לבעלת השפעה על האדם מתוך רצון אמיתי של האמ"נ הנוכח כי רווחתו (ולא רק הנאה סתמית) עולה ואז על פני זמן אופי האדם משתנה והאדם הופך להיות מאוזן, שמח, נותן, מלא סיפוק שבמונחים אנושיים פירושו: מאושר. כאשר כל בני האדם מגיעים למצב זה, רמת האמ"נ של בני האדם מתקרבת לזו של האמנ"הפ בגלל שהם מבצעים רצון האמנ"הפ. מכיוון שהאמנ"הפ היא חלק מהאמנ"ה, הרי כל בני האדם נמצאים תחת מטריית האמנ"ה מתוך רצון אמיתי, והתקשורת בין בני האדם משתנה לטובה בכל המימדים. אך, זוהי רק ההתחלה.

 רמת בני האדם עולה ביותר והתפתחותם וצמיחתם עצומה, כיוון שה DNA שלהם משתנה! אילו ה DNAלא משתנה אומנם ההנאה המיידית יכולה לגדול, אך אין מדובר בשיפור אמ"נ האדם כמוכח במשפט 76 . אבל, לפי משפט 77 אופי האדם משתפר כתוצאה מקיום תקשורת עם האמנ"הפ שלו ואז מדובר על מיקסום רווחה שזה קשור להגדלת הנאה, אך באיכות גדולה יותר ורב מימדית. כך האדם באמצעות האמנ"הפ שלו לומד את השיטות של האמנ"ה להשפיע ולכוון את הטבע בעצמו, לפי שיטות האמנ"ה העליונה של הטבע. הטכנולוגיה תתקדם בקצב מואץ ועצום, כיוון שהאדם ילמד את דרך התקשורת עם אגידי Z0 כך שיוכל לנווטם בדרך דומה לאמנ"ה מתוך רצון חופשי ולא בדרך גסה וברוטאלית כפי שקיים היום אצל הפיזיקאים הבטוחים כי הדומם אינו "אורגניזם חי" בעל מטרה והנאה, אלא, סתם גוש מסה חיצונית חסרת חיים, אשר אין בה שום מערכת פנימית של אמ"נ. לפיכך, מקור התקשורת כמפורט במשפט 78 על אחדות הטבע מקורו באמנ"הפ האדם. האמנ"ה של הטבע שואפת להרחיב תקשורת זו לכל סוגי הטבע כולל הדומם, הצומח, החי בראשות האדם ובאמצעות האמנ"הפ שבו. מש"ל.

 משפט 97. התקשורת בין אגידי הטבע נעשית באמצעות תא"מ למיקסום הנאה ואנרגיה.

 הוכחה 97. המטרה של כל אגידי הטבע היא השגת אנרגיה E לשם קיומם באמצעות שיטת שלוש הפעימות כמוכח במשפטים 36- 40 ומטרת כל אגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה E של הטבע. בפועל, האמנ"ה תכננה כי מטרה זו תושג בדרך עקיפה ע"י השגת ההנאה באמצעות אמ"נ המצוי בכל אגיד Z0 שיש בו מרכיב נפשי. כלומר, האמ"נ של אגידי הטבע שואף למיקסום הנאה, אך, בפועל האמנ"ה מכוונת אותו במקביל למיקסום אנרגיה. תהליך זה מושג באמצעות תקשורת בין אגידי Z0 לזיווג הנאה עם אגידים משלימים (+-), ובדרך זו מוחלפות אנרגיות E ביניהן. תהליך זה נקרא לפי משפט 84 תקשורת אגידים משלימים (תא"מ) שהוא בסיס הטבע לקשר בין אגידים, אשר נעשה מתוך בחירה חופשית. כמוכח לפי משפט 58 פעולת מיקסום אנרגיה והנאה הן זהות. מש"ל.

 משפט 98. באמצעות מרכיב ההנאה הקשור לאספקת אנרגיה E, תכננה האמנ"ה מראש את הטבע, הקימה אותו באמצעות אגידי הטבע העצמאים, ללא אפשרות לטעות ולו הקטנה ביותר, כיוון שזיכרון האמנ"ה מוחלט.

 הוכחה 98. מוכח במשפט 54 כי חייב להיות אינטרס קיום לכל אגיד בטבע. האינטרס מקורו בכך שאם יש מחסור באנרגיה E האגיד חייב לחוש בכך, ואם יש מספיק אנרגיה E חייב להיות מצב הנאה אצל כל אגיד בטבע. האמנ"ה יצרה את מרכיב ההנאה/מניעת סבל אצל כל אגידי הטבע כדי לכוונם לפעול עצמאית להשגת הנאה, ללא התערבותה. כך, אגידי הטבע פועלים מרצונם החופשי, שתחילתם באגידי Z0 ליצור מגע זיווג עם אגיד משלים הופכי לו אליו הוא נמשך בדרך תא"מ (+-). כלומר, כל אגיד Z0 יוצר קשר מתוך רצונו העצמאי והחופשי והוא זה שבוחר את האגיד המשלים שלו, למטרת הנאה בלבד. כיוון שהאמנ"ה מעוניינת במטרה של המשך קיום הטבע היא מתאמת כך שבזיווג ההנאה יוחלפו אנרגיות E בין האגידים. החלפת האנרגיות E חייבת להיות מדויקת ביותר. ההתאמה הזו בין ההנאה בה מעוניינים אגידיZ0  לבין האנרגיה המוחלפת היא שאפשרה לאמנ"ה לתכנן מראש עוד טרום הקמת הטבע, ברחם האמנ"ה, את כל שלבי הטבע והתפתחות הטבע, ואילו אגידי הטבע הם שהקימו את הטבע לפי תוכנית האמנ"ה והם עשו זאת ללא התערבות האמנ"ה. האמנ"ה בנתה את ה DNA של כל אגידZ0  בנפרד, בפנימיות כל אגידZ0 , שזהו המבנה הגנטי של האגיד, ומתוך ידיעה של תהליך סיבה ותוצאה בנתה את כל מערכת הקשרים הענפה, כך שבגלל רצונם למקסם הנאתם האמנ"ה בנתה את הדרך לכך, תוך ידיעה מה כל אחד מאגידיZ0   יבחר למיקסום הנאתו. כך יכולה הייתה האמנ"ה לכוונם מראש לפי תוכניתה למיקסום רווחה של האגידים תוך מיקסום האנרגיהE . עם התקדמות הטבע, רמת הנאת אגידיZ0  ואגידי הטבע גדלה בדרך של סינרגיה לפי משפטים 70- 73 וכך התקדמה בניית הטבע לפי תוכנית האמנ"ה.

 חשוב להוסיף כי לאמנ"ה אין בעיה של מחסור בזיכרון, כפי שקיים אצל בני אדם, והראיה לכך פשוטה: עובדה מוכחת היא כי האמנ"ה הקימה את הטבע כמוכח במשפטים 46- 53 וכן במשפט 66 ואף מוכח כי אין אפשרות לטעות הקטנה ביותר. כדי שלא תהיה שום טעות, זיכרון האמנ"ה חייב להיות מוחלט, כיוון, שעל האמנ"ה לבנות מראש את כל אפשרויות הבחירה החופשית ולתאמן יחד עם אספקת האנרגיה E ללא שום טעות. ברגע שהאמנ"ה הקימה את האמ"נ שבתוך כל אגידי הטבע לפי משפט 35, כולל באדם, נוצר מנגנון עצמאי בו אגידי הטבע פועלים באמצעות המרכיב הנפשי והמחשבתי למיקסום הנאתם שמקורו באגידי.Z0  מכאן שמרכיב ההנאה והרווחה שהוא מורכב ביותר לתכנון וביצוע, הובא מן המוכן ע"י האמנ"ה לכל אגידי הטבע כולל לאדם. אם נתרכז באדם, מבחינתו אין צורך בכלל בזיכרון יזום, אלא, בתחושת הנאה/סבל שהינה בסיסית בטבע ובה גלום במדויק הזיכרון הנדרש לביצוע מיקסום ההנאה. הזיכרון נדרש לאדם הינו לבחירה בין אפשרויות, באמצעות מרכיב המחשבה שבאמ"נ האדם, שמטרתו מיקסום ההנאה והרווחה. גם בהתייחס לאמנ"הפ (האמנ"ה הפנימית) של האדם לגבי מרכיב הרווחה, נדרש לפי משפט 68 ויתור על הנאה מיידית ואף לנושא זה אין צורך בזיכרון יזום ולבטח אינו מוחלט, אלא, בזיכרון הנדרש להתגברות על הנאה מיידית. לעניין הקשר בין מיקסום הנאה למיקסום אנרגיה, האמנ"ה היא זו שמקשרת את ההנאה עם מיקסום אנרגיה E, והיא זו שתכננה והקימה קשר מורכב זה. לכן, אין צורך כי האמ"נ של אגידי הטבע חייבת לקשר בין המשתנים הנאה ואנרגיהE . הגברת הזיכרון חשובה אם כך רק אצל האדם, בגלל הגדלת הרווחה הקשורה להגברת הקשר עם האמנ"הפ של האדם. ואז, ככל שהקשר בין אמ"נ האדם לאמנ"הפ שלו גדל, הזיכרון שלו מקושר יותר לאמנ"הפ שלו ואז פוחתות טעויותיו. לפיכך, הזיכרון הנדרש מהאדם קשור תמיד אך ורק לגבי מיקסום ההנאה והרווחה שלו. הזיכרון יהיה מקסימאלי כאשר האדם יהיה קשור באופן מוחלט לאמנ"הפ שלו. מכאן, לאדם אין צורך לעולם בזיכרון מוחלט למיקסום הנאה ורווחה. מש"ל.

 משפט 99. מטרת האמנ"הפ שהוקמה בפנימיות האדם, היא לעזור לו לשפר יכולותיו בדרך בחירה חופשית כדי להוציא לפועל את מטרת האמנ"ה לאחדות הטבע על כל אגידיו.

 הוכחה 99. המטרה המהותית של האמנ"ה בהקמת הטבע היא ליצור את אחדות הטבע באמצעות מיקסום רווחת הטבע אשר תוצאתה מיקסום אנרגיה. במשפט 74 מוכח כי  מרכיב ההנאה הוקם ומצוי בכל אגידי Z0 , ומכיוון שמהם מוקם הטבע, לכן מרכיב ההנאה קיים בכל אגידי הטבע, שמטרתם מיקסום הנאה בדרך בחירה חופשית. שיטת הפעולה של כל אגידי הטבע זהה והיא שלוש הפעימות ומקורה באגידי Z0 שלהם אמ"נ בעל רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי. כיוון שאגידי הטבע לפי משפט 11 הוקמו מאגידי Z0, ואין יש מאין, לכן, מבנה האמ"נ הוא במהותו זהה אצל כל אגידי הטבע, אך, משתנה ברמה שלו. היות וה DNA אינו משתנה אלא, רק גודל ההנאה של האגיד, לעולם לא יחול שינוי ב DNA עצמו. לכן, האדם ללא האמנ"הפ לא יבצע נתינה לזולת, עזרה או ויתור אמיתי, שכן המבנה הגנטי שלו לא מאפשר זאת.

 מכאן שרק האמנ"הפ יכולה לפעול ולגרום לאמ"נ לשנות עצמו מבפנים ולהשתפר, בדרך של בחירה חופשית אמיתית לפי משפט 68. האמנ"הפ היושבת בפנימיות האדם אינה מתערבת בהחלטת האמ"נ בבחירה החופשית שלו, הכרוכה בהתגברות על הנאה מיידית, תמורת קבלת חופש פנימי לפי משפט 68 שתוצאתו תכונות של רווחה לאמ"נ שהן איכותיות יותר. האמנ"ה משדרת לאמ"נ העדפות חיוביות לעתיד וכן אזהרות של הרגשת אי נוחות, רגשי אשמה ומצפון, כדי להשפיע על האמ"נ לוותר על הנאה שלילית או חסרת איכות, כדי שהאמ"נ יבחר בדרך בחירה חופשית זיווג תא"מ לזיווג איכותי המאפשר רמת רווחה טובה יותר. פירוש הדבר הסתכלות כוללת נכונה יותר, אשר תשנה מהותית אופי האמ"נ לתמיד וכך האדם יהיה יציב, מאוזן ומרוצה יותר. אך מי שמחליט תמיד היא אמ"נ האדם (ולא האמנ"הפ) להתגבר על ייצרו להנאה וכך לפי משפט 68 מבצע בחירה חופשית של ויתור תמורת חופש פנימי. המטרה של האמנ"ה היא כי בהמשך הדרך האמ"נ יקבל את מרות האמנ"הפ מתוך רצון כי ייווכח שדרך האמנ"הפ היא איכותית יותר, מאוזנת ושמחה יותר. ואז בהמשך מתקרב הטבע למצב של אחדות בה אמ"נ האדם מקבל השפעה של האמנ"הפ לביצוע רצונה. בדרך זו אף גורמת האמנ"הפ לכך כי מהות ה DNA של האדם תשתנה לבלי היכר ואיכות האדם תעלה. רמת אמ"נ האדם תהיה בדומה לרמת האמנ"הפ, וכך האדם יפעל להתפתחות מדעית, טכנולוגית, ואנושית מהירה, תוך לימוד שיטות האמנ"ה להשפעה בדרך העלאת רווחת אגידי הטבע כדי לנווטם כרצונו כפי דרך תוכנית האמנ"ה לאחדות הטבע. מש"ל.

 משפט 100. חוק פנימיות אגידי הטבע זוהי הדרך אשר בה האמנ"ה מניעה אותם לעשות רצונה ועל האדם ללמוד דרך זו מהאמנ"ה.

 הוכחה 100. לפי משפט 98 האמנ"ה כיוונה את אגידי Z0 לפעול עצמאית בדרך תא"מ (+-) מתוך רצון חופשי למיקסום הנאתם. מטרת האמנ"ה היא המשך קיום הטבע ומיקסום האנרגיה אשר לפי משפט 58 פעולה זו זהה למיקסום ההנאה של אגידי Z0. ההתאמה של מיקסום הנאה ואנרגיה אפשרה לאמנ"ה לתכנן מראש את כל התפתחות הטבע בדרך עצמאית ע"י אגידי Z0 שהקימו מרצונם למיקסום הנאה בדרך בחירה חופשית את הטבע. אך, מי שכיוונה מראש את אגידי Z0 לפי תכנון למטרתה היא האמנ"ה שידעה מראש את כל בחירות אגידי Z0 וכך בנתה וכיוונה את אגידי Z0  לפי רצונה, תוך שהיא יודעת במדויק כמה אנרגיה E מוחלפת בכל זיווג לפי תא"מ. באדם הוקמה האמנ"הפ לבחירה מתוך רצון חופשי, להוציא לפועל לפי משפט 99 את מטרת האמנ"ה לאחדות הטבע.  לפיכך מטרת האדם היא לעשות רצון האמנ"הפ וכך ללמוד ממנה את דרך האמנ"ה לפי משפט 99. מש"ל.

 משפט 101. כל עזרה אנרגטית לבני אדם הפועלים בניגוד לאמנ"הפ, כלומר, למטרת הנאה בלבד, גורמת להגברת הנאתם ולא לשיפור רווחתם, ולכן, להגברת עוצמתם השלילית.

 הוכחה 101. לפי משפט 74 ההבדל בין אגידי הטבע בעניין האמ"נ החל מאגידי Z0 ועד האדם הוא רק בכך שרמת האמ"נ של האדם גבוהה יותר, אך מהות האמ"נ זהה. זה מכיוון שמבנה ה DNA של כל אגידי Z0 לפי משפט 74 נשאר קבוע בהם, ולכן, הוא קבוע גם באדם הבנוי מהם. מטרת אגידי Z0 ולכן, מטרת כל אגידי הטבע, היא מיקסום הנאתם הנפשית באמצעות בחירה חופשית, הידועה מראש לאמנ"ה, כיוון שהיא יודעת את מבנה ה DNA של כל אגידי Z0 והמבנה הגנטי שלהם, לכל אורך הזמן להתפתחות הטבע. אומנם מיקסום הנאת אגידי Z0 גדל עם התקדמות הטבע, אך, זה דבר צפוי מראש, אשר אינו משנה את מבנה ה DNA למרות שההנאה גדלה בגלל הסינרגיה לפי משפטים 71- 72. מכאן, שאין שום אפשרות של נתינה, עזרה לזולת, אהבה ללא תנאי, היצמדות לאמת וכיוב' למי שפועל בניגוד לאמנ"הפ שלו. זה פשוט בלתי אפשרי כיוון שהמבנה הגנטי שלו אינו מאפשר זאת, לפי משפט 76 ולכן, אופי האדם אינו משתנה. לעולם אדם כזה שלא היה דובר אמת, שלא התחשב, שלא עזר לא יעשה זאת פתאום. אדם מתוחכם יבנה מניפולציות של כאילו, יוותר מתוך תחכום לזולת, יעזור כי זה כדאי, אך, הכול צביעות ושקר. לכן, כל עזרה אנרגטית לאנשים אלו נובעת מתמימות, או טיפשות ולא תעזור דבר. (מכאן, הסיפור על העקרב כפוי הטובה שעקץ, כי זה בגנים שלו, נכון ביותר). התוצאה היא שאדם שלילי שכזה בקבלו עזרה, ויתור, התחשבות, נתינה ייקח ולעולם, לא ישיב טובה מתוך הלב באמת, שכן רק מי שקשור לאמנ"הפ שלו מסוגל לתת ולהתחשב באמת. כך תגדל עוצמתו השלילית של האדם השלילי, תגדל גם האמ"נ שלו לעיתים, אך רק למען עצמו. מש"ל.

 משפט 102. מי שפועל בניגוד לאמנ"הפ מאבד את יכולת הבחירה החופשית שלו, ולכן מטרתו הנאה אגואיסטית בלבד. לפי חוק פנימיות הטבע סופו מלכוד עצמי וסבל רב וגובר, עד אשר יקיים רצון תוכנית האמנ"ה לאחדות.

 הוכחה 102. לפי משפט 101 אצל אגידי Z0 לא קיימת בחירה חופשית, ולכן מכיוון שהאדם בנוי מאגידי Z0, לא קיימת גם אצלו בחירה חופשית באם הוא פועל נגד האמנ"הפ שלו. אומנם יש לאדם כזה בחירה חופשית כמו לכל אגיד, אך, לפי משפט 66 אין לשום אדם אשר פועל בניגוד לאמנ"הפ שלו בחירה חופשית אמיתית, שכן הבחירה החופשית ידועה מראש לאמנ"ה, וכך גם מוכח במשפט 67. לכן, אדם כזה מאבד את יכולת הבחירה החופשית שלו. לכן, היות וה DNA שלו ידוע, אפילו אם תגדל הנאתו, או אם תקטן זו אינה קשורה לבחירה חופשית שלו. לכן, לפי משפט 101 אין לאדם כזה שום נתינה, כי זה בלתי אפשרי לפי משפט 76, ומכאן מטרתו הנאה אגואיסטית נטו, ללא שום התחשבות אמת. ההנאה של אדם כזה לפי חוק ההנאה היא תא"מ (+-) עם אגידים המאפשרים המשך הנאתו אשר היא מסוג נחות ביותר. הנאות תא"מ נחותות כאלו פוגעות ברצון אמ"נ האדם ולכן, קיימת פגיעה באמ"נ עצמו אשר רצונו לחיות משתבש לכדי דיכאון, ייאוש וכיוב'. כך הדבר יוצר תוהו ובוהו במבנה הגנטי של אגידי Z0 אצלו ולכן, בכל מבנה ה DNA של האדם, על אגידיו. סופו של אדם זה רע ביותר באם לא יבצע התגברות אותה האמנ"הפ ממשיכה לרצות ופועלת לכך בעקשנות. הדרך היחידה המוצעת לאדם כזה לטובתו היא כי יקיים רצון האמנ"הפ שהיא רצון האמנ"ה להתגברות ושיפור עצמי למען אחדות הטבע. מש"ל.

 משפט 103. הטבע כולו, על כל הגלקסיות שלו ומערכות הכוכבים שבו, קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בכל הטבע בעל בחירה חופשית אמיתית המהווה חלק מהאמנ"ה.

 הוכחה 103. נניח כי קיים עוד מקום בטבע, אשר בו קיימים יצירות טבע אשר קיימת בתוכם אמנ"הפ המאפשרת בחירה חופשית לפי משפט 68. במקרה כזה אותן יצירות טבע פועלות במקביל לכדור הארץ, ללא קשר עם כדור הארץ. מכיוון שהאמנ"ה לא מתערבת בטבע, לפי הוכחות תורת מיקסומיה, פירוש הדבר הוא כי זוהי פגיעה בחוק הסינרגיה כמוכח במשפטים 71- 73 לפיהם איחוד יצירות טבע מאפשר מיקסום הנאה ברמה גבוהה יותר. אך גם מיקסום רמת האנרגיהE   לפי משפט 58 גבוהה יותר. לכן, מוכח כי איחוד עדיף על נפרדות. מכאן מוכח כי רק בכדור הארץ הקימה האמנ"ה אמנ"הפ ורק אצל פנמיות האדם, המאפשרת לו בחירה חופשית אמיתית והמהווה חלק מהאמנ"ה אשר מטרתה היא אחדות הטבע כמוכח במשפט 78. מש"ל.

 חוק יסוד שביעי של הטבע: חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע

 משפט 104. כל 7 חוקי יסוד הטבע תוכננו והוקמו עוד טרום הקמת הטבע ב"מקום הלא ידוע", מקום מושבה של האמנ"ה, והם חייבים לעבוד יחדיו בו זמנית לקיום הטבע.

 הוכחה 104. הוכח במשפט 1 כי הנחת הרציפות של הטבע אינה מאפשרת קיום כל תנועה בטבע ולפי משפט 9 אינה  מאפשרת את הקמת הטבע. הקמת הטבע חייבה לפיכך, לפי משפטים 2- 3 אי רציפות וקפיצה קוונטית באפס זמן (ללא זמן) של כל תנועת אגידי הטבע. מכך נגזר כי כל 7 חוקי הטבע חייבים להתקיים בכל תנועה בטבע, בדרך דיאלקטית הכרחית כמוכח להלן: חוק יסוד שני של הטבע- חוק קיום הטבע מאפשר קיום קפיצה קוונטית של כל תנועה, הדורשת תאוצה וחיכוך לשם ביצועה ולכן מחייבת אנרגיהE . אספקת אנרגיה E מחייבת התחדשות אנרגיה ועובדת קיום הטבע היא הוכחה לכך. קיום חוק יסוד שלישי של הטבע והוא חוק שלוש הפעימות, באמצעות מניפות אגיד Z0, והוא האחראי להתחדשות האנרגיה בטבע. כדי ליצור את התחדשות האנרגיה E חייב להיות אינטרס קיום לאגיד Z0 הקטן ביותר בטבע, לרצות בהמשכיות הטבע. האינטרס הוא מרכיב נפשי ומחשבתי המצוי בפנימיות אגיד Z0, המהווה חלק מהאמ"נ של אגיד Z0, היוצר הנאה/ סבל לאגיד שמקורו במלאי האנרגיה האגיד Z0 כמוכח בחוק יסוד רביעי של הטבע– חוק ההנאה והרווחה אשר מוביל ליצירת זיווג (+-) עם אגיד משלים באמצעותו. לפיכך אגידי Z0  הם אורגניזם חי ומטרתם מיקסום הנאה שמוכח במשפט 58 כי היא זהה למיקסום אנרגיה E. ביצוע הזיווג (+-) בין אגידי Z0  משלימים מתבצע באמצעות חוק יסוד חמישי של הטבע- חוק הגלים האלקטרומגנטיים (הגא"מ), המניע את הטבע באמצעות רצון אמ"נ אגידי Z0. הגא"מ הם סוגי אגידים, הגורמים ליצירת הקפיצה הקוונטית וכן מאפשרים את יצירת הזיווג המשלים (+-) באמצעות סוגי גא"מ שונים הקרויים תקשורת אגידים משלימים (תא"מ). כדי לאפשר את קיום כל חמשת חוקי היסוד האמנ"ה הייתה חייבת לתכנן את הפעילות הזו כך שתתגשם בפנימיות כל אגיד Z0  בנפרד, באמצעות אמ"נ אגיד Z0  אשר יפעל בדרך עצמאית לחלוטין ללא צורך כלשהו בהתערבות האמנ"ה, ובאמצעות רצון חופשי של אמ"נ אגיד Z0. לפיכך, חייב להתקיים חוק יסוד שישי של הטבע– חוק פנימיות אגידי הטבע, באמצעותו כיוונה האמנ"ה את אגידי Z0  לפעול למיקסום הנאתם, ובתוך כך באמצעות הבחירה החופשית, אשר תוצאותיה ידועות לה מראש, כיוונה את אגידי Z0  לבנות את הטבע על פי ה- DNA אותו תכננה מראש לגבי כיוון התפתחות והתקדמות הטבע, בשיתוף כל מבנה גנטי בפנימיות כל אגיד Z0. כך תיאמה האמנ"ה את מיקסום הנאת אגידי Z0 אשר תפעיל במקביל את מיקסום האנרגיה E בתהליך תא"מ לזיווג (+-). לכן, את כל אלו הייתה חייבת האמנ"ה לתכנן ולהקים מראש עוד טרום הקמת הטבע "במקום הלא ידוע", שהוא מקום מושבה של האמנ"ה, אחרת לא הייתה יכולה להתבצע אפילו הקפיצה הקוונטית הראשונה! מכאן, המסקנה המתחייבת כי לשם ביצועה של הקפיצה הקוונטית הראשונה של אגידי Z0 , ואח"כ כל תוכנית האמנ"ה, כל חוקי הטבע חייבים לפעול בו זמנית ויחדיו לפי חוק יסוד שביעי של הטבע– חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע, וכך גם המשך כל תנועות הקמת הטבע לפי תוכנית הקמת הטבע, לקיום הטבע. מש"ל.

 משפט 105. כאשר הוקם הטבע כל אגיד Z0 היה עטוף ב"מקום הלא ידוע". לפיכך עם התפתחות הטבע נשמר מצב זה היוצר תווך מרובה רבדים (תמ"ר) והוא המאפשר התחדשות האנרגיה בקפיצה קוונטית לזיווג (+-).

 הוכחה 105. עם הקמת הטבע לפי משפט 9 הוקמו תחילה כל אגידי Z0  כחלק מתוכנית האמנ"ה אשר תכננה את כל התפתחות הטבע עוד טרום הקמתו, כולל שהוקמו כבר אגידי Z0  במקום הלא ידוע הוא מקום מושבה של האמנ"ה, כמוכח במשפט 104 תוך שכל חוקי היסוד הטבע משולבים יחדיו לביצוע תוכנית תנועות הקפיצות הקוונטיות הבונות את הטבע בזיווג תא"מ (+-). לפיכך עוד טרום הקמת הטבע וכך עם תחילת הקמת הטבע הייתה קבוצת אגידי Z0 > 0 עטופים כל אחד בנפרד במקום הלא ידוע מכל צדדיו. לפיכך, המשיכו אגידי Z0  את תנועת תא"מ לזיווג (+-) על פי שיטת שלוש הפעימות למיקסום הנאה וקבלת אנרגיה E בדרך תחלופה הדדית שפירושה התחדשות אנרגיית הטבע E וזהו התווך לפעילות אספקת האנרגיה ולתנועת אגידי Z0 לשם זיווג (+-) . עם התפתחות הטבע על פי DNA הטבע, נמשך מצב בו אגידי Z0  יצרו את הטבע כולו הן המאובחן והן הלא מאובחן שהוא אל"מ, לפי תוכנית האמנ"ה. המצב הראשוני בו כל אגיד Z0  עטוף ב"מקום הלא ידוע" חייב להמשיך להתקיים מעצם קיום הטבע, וכך נבנה תווך מרובה רבדים (תמ"ר) המאפשר מיקסום הנאה ומיקסום אנרגיה לאגידי הטבע כולם והתחדשות אנרגיה בקפיצות קוונטיות לזיווג (+-). מש"ל.

 משפט 106. מיקסום הרווחה והאנרגיה ע"י אגידי הטבע גורם להגדלת סך כמות האנרגיה בטבע, ולכן רמת הרווחה עולה ללא גבול.

 הוכחה 106. לפי הוכחות תורת מיקסומיה מטרת הטבע היא מיקסום הנאה ורווחת אגידי הטבע באמצעות מיקסום אנרגיית הטבע E. לפי משפט 58 מיקסום אנרגיה אצל אגידי Z0 ולכן, לכל אגידי הטבע, היא פעולה זהה למיקסום הנאה. לפי משפטים 71 -73 בשל התפתחות הטבע הנעשית מתוך בחירה חופשית של אגידי הטבע, אשר הם שבונים את הטבע מתוך עצמאותם למטרת מיקסום רווחתם, קיים אפקט סינרגיה המוכיח כי התפתחות הטבע על פני זמן, נושאת איתה תמיד גם הגדלת הנאה של אגידי הטבע וגם הגדלת אנרגיה. המקור אשר מאפשר את הגדלת האנרגיה E הוא ניצולת טובה יותר ע"י אגידי האנרגיה Z0 הנקראים כך במשפט 27 כיוון שבפנימיות אגידי Z0 מוטענים תת אגידי האנרגיה E לאחר זיווג בין אגידי Z0 (+-) בתהליך תא"מ. הניצולת של האנרגיה היא לפיכך חלק אינטגראלי מהתפתחות הטבע. מוכח במשפט 76 כי מיקסום הנאה אינו משפר את המבנה הגנטי של אגידי Z0 , כלומר את מבנה ה DNA הבונים את הטבע ומכאן, שום אגיד Z0 אינו משתנה בטבע לעולם במקרה הרגיל של הגדלת הנאה ואנרגיה E שתואר לעיל. לכן, גם אופי האדם אינו משתנה כיוון שהאמ"נ שלו אינו משתנה. במילים אחרות, ה DNA שהוא מנוע הצמיחה של הטבע באמצעות אגידי הטבע, מתוכנן מראש ע"י האמנ"ה בדרך כזו כי סך ההנאה גדל אצל אגידי הטבע, אך, לא מהות מבנה ה DNA עצמו. (השינויים ב DNA הם חלק מהמבנה המתוכנן מראש כחלק מהתכנון של התפתחות הטבע,  כולל הגדלת הנאה ואנרגיה).

 השתנות במהות ה DNA קורית בטבע רק אצל האדם, כתוצאה משיפור אופי האמ"נ בהשפעת האמנ"ה הפנימית (האמנ"הפ) אשר תוצאתה היא בחירת זיווג אגידים (+-) משופר ואיכותי יותר כמוכח במשפט 77 אשר משנה את מהות אמ"נ המייצג את מה שנקרא אופי האדם (האישיות). השפעת שינוי הDNA  על האדם גורמת לשינוי אשר לא היה בתכנון המקורי של האמנ"ה שקשורה להנאה בלבד,  והוא נקרא רווחה. זהו שינוי איכותי באדם אשר פירושו לפי  משפט 68 בחירה חופשית אמיתית הכרוכה תמיד בויתור על הנאה מיידית, כתוצאה מהשפעה וקשר בין האמנ"הפ לאמ"נ האדם, המספקת חופש פנימי רחב יותר לאמ"נ בעקבות הויתור שאינו תלוי דבר.  זהו חלק מתכנון "אקסטרה" הנלקח בחשבון ע"י האמנ"ה  כמוכח במשפטים 66- 68 והבסיס שלה הוא שינוי במהות  הDNA  אשר משפר את המבנה הגנטי של אגידי Z0 אצל האדם. התוצאה היא שינוי ללא גבול המאפשר ניצול הולך וגובר של אנרגיית E המוטענת בפנימיות אגידי Z0 עם חילופי תא"מ (+-) בין אגידי Z0.

 כאשר הקשר בין האמנ"הפ לבין האמ"נ יוצר מצב לכיוון אחדות הטבע שהיא מטרת האמנ"ה למיקסום הנאה ואנרגיה קורה שינוי נוסף מהותי והוא "לידת" אגידי  Z0  חדשים בטבע, אשר היא  חלק מהתוכנית המקורית של האמנ"ה עוד טרום הקמת הטבע, ללא התערבות האמנ"ה. מפגש בין אגידי Z0 לזיווג (+-) איכותיים כתוצאה מקשר עמוק ויציב בין האמנ"ה לאמ"נ האדם מוביל לזכות (זך) אנרגטית גבוהה ולרזולוציה עדינה במיוחד, לחילופי אנרגיות E שתוצאתן לידת אגידי אנרגיה E חדשים בעלי איכויות גבוהות יותר. פירוש כל אלו הוא כי תמורה רבה מצפה לאדם אשר קשור עמוקות לאמנ"הפ שלו בכל המובנים האפשריים. חשוב לציין כי כאשר הקשר בין האמנ"הפ לאמ"נ הוא חזק, הדבר גורם להשפעות חיוביות על אגידי הטבע כיוון שהאדם יכול לנווטם בדרך יעילה יותר, כפי שהאדם לומד מהאמנ"ה כמוכח במשפט 100 וכך, מיקסום האנרגיה ואיכותה עבור כל הטבע גדלה. לעומת זאת מי שמתנתק מהאמנ"הפ שלו, מצבו הוא בכי רע, כמתואר במשפטים 101- 102. מש"ל.

 מיקסום הנאה במקום מיקסום רווחה עלול לגרום להשמדה עצמית של הטבע ע"י האדם.

 משפט 107. הגדלת כמות האנרגיה ללא הגדלת הרווחה שהיא הקשר בין האמנה"פ לאדם, אלא, להגדלת ההנאה של האדם גורמת לפגיעה בטבע וביצירותיו, עד כדי השמדה עצמית של כדור הארץ.

 הוכחה 107. מוכח במשפט 76 כי מיקסום הנאה אינו משפר את מבנה ה DNA והמבנה הגנטי של אגידי Z0 כולל האמ"נ שלהם. מכאן שגם אופי האדם והאמ"נ שלו אינם משתנים. במילים אחרות, סך ההנאה אומנם גדל אצל אגידי הטבע, אך, לא מהות מבנה ה DNA עצמו. לפי משפטים 77, 78, 106 מוכח כי מהות ה DNA משתנה רק בהשפעת האמנ"ה הפנימית (האמנ"הפ) המשפיעה על אמ"נ האדם. ואז לפי משפט 68 באמצעות בחירה חופשית אמיתית רווחת האדם עולה, והיא זו שגורמת לאדם שינוי איכותי, ערכי ומוסרי של נתינה, והתחשבות שלפי משפט 78 מוגדרת כמוסריות (מהמילה למסור) . בעקבות כך גם הטבע על כל יצירותיו, משתנה איכותית שכן, רמת הזיווג (+-) עם אגידי Z0 משלימים בכל הטבע משתפרת וכך מבנה אגידיZ0  של הטבע משתפר. המקור לכל השינוי החיובי בטבע הוא האדם, המוכן לקשר עמוק ויציב יותר עם האמנ"הפ שלו, בעקבות ויתורים ללא תנאי, אשר גורמים לשיפור במבנה הגנטי של אגידי Z0. כך מתגשמת מטרת האמנ"ה של הטבע, שהיא אחדות הטבע באמצעות האדם מנהיג הטבע עם כל יצירות הטבע בעזרתה של אמנ"הפ האדם. במקרה זה התפתחות הטבע פירושה הגדלת הנאה באמצעות הגדלת איכותית של רווחה ואז לפי משפט 106 רמת הרווחה עולה ללא גבול, כיוון שלפי משפט 78 חל באגידי Z0 של הטבע שיפור במבנה הגנטי שלהם והטבע משפר איכות הנתינה שלו והופך להיות פתוח ומוסרי יותר (מהמילה למסור) עם שיפור ב DNA של רכיבי אגידי Z0  שלו. אולם, אליה וקוץ בה.

 
לפי משפט 99 מטרת האמנ"הפ היא לעזור לאדם להוציא מהכוח לפועל את מטרת האמנ"ה שהיא אחדות הטבע באמצעות מיקסום רווחת הטבע, ולכן, לפי משפט 100 על האדם ללמוד זאת מהאמנ"הפ שהיא חלק מהאמנ"ה המצויה בפנימיותו. לכן, דבר מושכל חשוב וראשון לפי משפט 101 כי אין לעזור לבני אדם הפועלים בניגוד לאמנ"הפ שלהם. מטרת האמנ"הפ היא שיפור האופי של האדם שמקורו שיפור מבנה ה DNA של אגידי Z0  של האדם וכך האמ"נ שלו גדל בעקבות השפעת האמנ"הפ. כך גם חל שיפור ב- DNA של כל אגידי Z0  של הטבע שהם אורגניזם חי בעל מוסריות ונתינה בפועל.

 אך אצל בני אדם המנותקים מהאמנ"הפ שלהם חל תהליך הפוך של רגרסיה מוסרית. לפיכך, מי שעוזר לבני אדם המנותקים מהאמנ"הפ שלהם, כלומר שמטרתם היא רק הנאה מיידית, מגביר ומעצים את עוצמתם השלילית! משפט 102 מוכיח כי מי שפועל בניגוד לאמנ"הפ שלו מאבד בפועל את חופש הבחירה האמיתי שלו שכן מטרתו אגואיסטית בלבד ולכן סופו מלכוד עצמי וסבל רב עד אשר יקיים רצון האמנ"ה לאחדות הטבע אשר תנאי הכרחי לכך הוא קשר עם האמנ"הפ שלו. אולם, אותם בני אדם סרבנים למרות כל ניסיונות האמנ"הפ שלהם לעזור להם דרכה נכשלת, כיוון שהאמ"נ שלהם דורש רק הנאות נחותות ההולכות וגדלות. ואז לאותם בני אדם מנותקים, יקרה ההיפך הגמור מאלה הצמודים לרצון האמנ"הפ שלהם. אומנם, מיקסום ההנאה והאנרגיה E יוכל לגדול לפי משפט 76 אך, אין אפשרות כי יחול שום שינוי במבנה ה- DNA של אותם בני אדם מנותקים הדואגים להנאתם הפרטית המיידית, כיוון שאין להם שום נתינה לזולת. כך מגיע מצב בו משתבש מבנה האמ"נ של אותם בני אדם הגורם להם גם מחלות פיזיות וגם מחלות נפשיות שבסיסן זהה. אך ההתדרדרות אינה מסתיימת באדם, היא ממשיכה לכל הטבע. המכנה המשותף לטבע הם אגידי Z0 מהם בנוי כל הטבע לפי משפט 11. לפיכך, לפי חוק ההנאה (חוק יסוד רביעי) אגידי Z0 של האדם בונים תא"מ (+-) עם אגידי Z0 של הטבע המאפשרים המשך הנאתם המיידית המתדרדרת לחוסר מוסר שפל והדדי. התוצאה היא כי מבנה  ה DNA של יצירות הטבע השונות שמקורו באגידי Z0 של הטבע משתבש ויוצא מאיזון לחוסר איזון, כיוון שהטבע כולו הוא אורגניזם חי. זוהי הסיבה היום לסופות הטורנדו הקשות, לשינויי האקלים הקיצוניים, לרעידות האדמה הקשות ולצונאמי ולכל המחלות הקשות הפוקדות בעוצמה הולכת וגוברת את האנושות. לכל אלו אחראי כמוכח בתורת מיקסומיה רק האדם עצמו המפר בדרך בוטה במיוחד את מטרת האמנ"ה של הטבע והיא אחדות באמצעות האמנ"הפ שלו. כאשר קיימת מסה קריטית של רוע, שחיתות, גזל, אונס ורצח, סדום ועמורה, והמשטרים אף שותפים לשחיתות מוכחת זו עלול לקרות מצב בו כדור הארץ עצמו/הטבע הבנוי מאגידי Z0 עם DNA מקולקל בהשפעת האדם, מתדרדר לאבדון. מש"ל.

 משפט 108. האמנ"ה יודעת הכל על כל אגידי הטבע כולל האדם, אך אינה מתערבת בבחירתם, ובכך מאפשרת עצמאות מלאה לאגידי הטבע ולאדם, למיקסום הנאתם ורווחתם.

 הוכחה 108. מוכח במשפטים 41- 43 כי מהירות אגידי Z0  והמניפות שלהם >> C = K300 ק"מ בשנייה ולכן, לא ניתן לאבחנם בגלל מהירותם הגבוהה היוצרת זמן שהייה בלתי נתפס אצל האדם, זמן השהייה הקצר של מניפות אגידי Z0 הוא כה קצר כך שלעולם לא יהיו ניתנים לאבחון גם כאשר אגידי Z0 מתאגדים לאגידים מאובחנים דוגמת כדור הארץ. כיוון שלפי משפטים 46- 53 ומשפט 66 מוכח כי האמנ"ה היא שתכננה את הטבע מראש והטבע הוקם במדויק וללא שום טעות, מחויב כי מהירות האמנ"ה >>> מהירות מניפות אגידי Z0 >> C שכן, האמנ"ה חייבת להקדים כל מהירות שהיא בטבע, כדי לתכנן ולהקים את אגידי Z0  והמניפות שלהם >> C במקום הלא ידוע, שם משכנה של האמנ"ה. כיוון, שלפי משפט 104 כל 7 חוקי יסוד הטבע חייבים לעבוד יחדיו בו זמנית מחויב כי מהירות תנועת האמנ"ה היא בעלת זמן שהייה לפי משפט 6 קטן ובלתי נתפס לחלוטין על ידי האדם האיטי שלו קוד (שפת) אדם איטי ביותר לפי משפט 90. ובנוסף, רק האמנ"ה היא הקובעת את זמן השהייה הנמוך כרצונה. לפיכך המסקנה היא כי האמנ"ה שאגידי מהירותה הקוונטית הם כה מהירים, עד שניתן לקבוע כי האמנ"ה פועלת כמעט ללא זמן. לכן, הידע שלה מכל מקבץ הסיבות לעיל מוכיח כי האמנ"ה יודעת הכול על האדם ועל כל אגידי הטבע. אך לפי כל המוכח במאמר זה, האמנ"ה אינה מתערבת באופן ישיר בבחירות והחלטות אגידי הטבע והאדם שמטרתם מיקסום הנאה ורווחה. עובדה היא שאגידי הטבע, כולל האדם הם אלו שבנו ובונים את הטבע מתוך מטרתם למיקסום הנאה ורווחה וזו מטרת האמנ"ה לגרום להם לכך. התכנון של האמנ"ה עוד טרום הקמת הטבע מוכיח זאת, כולל האמנ"הפ שהקימה בפנימיות האדם, שאף היא אינה מתערבת בהחלטות האמ"נ, אלא, רק בדרך ההשפעה והשכנוע מתוך רצון לבחירה חופשית. אך, יש להבין מתוך האמור במאמר זה, לכל אורכו. למשל, במשפט 106 מוכח כי ה DNA של הטבע והתפתחותו ע"י אגידי הטבע והאדם, שאותו תכננה והקימה האמנ"ה חייבות להוביל לאחדות הטבע, ללא התערבותה כלל, אלא, בניהול אגידי הטבע עצמם בראשות האדם בתוכו הקימה האמנ"ה את האמנ"הפ שלו.

 היות והאדם הוא הגורם המרכזי לאחדות הטבע, האמנ"ה בנתה מערכת תמריצים חיוביים ושליליים לכל אדם בדרך מדויקת המתאימה אך ורק לאותו אדם, תוך התחשבות בצרכיו ויכולותיו. לכן, כמתואר במשפטים 66- 68 ובמשפט 106 חשוב לאדם להיות בתקשורת עם האמנ"הפ שלו כי אז יכולותיו, הרגשתו, ואושרו יגרמו לאדם למיקסום רווחתו, תוך שהוא יבחר מרצון לוותר על הנאות קצרות טווח ומיידיות תמורת חופש פנימי אשר יובילו לזיווג (+-) ברמות גבוהות ללא גבולות של טוב. מצד שני בני אדם, שיגלו סרבנות, יגלו כי הדבר יגרום להם סבל שעלול לגדול ולצמוח עד אשר יחליטו לקבל את השפעת האמנ"הפ שתובילם שוב לרווחה מירבית. לכן, הכוח להתפתחות הטבע טמון באדם ורק באדם. כך, לבסוף כל בני האדם יובלו מרצונם החופשי בהתאם לתוכנית האמנ"ה, חלקם לאחר סבל, חלקם מתוך שיתוף פעולה להתפתחות אישית מירבית ולקשר חזק עם האמנ"הפ שלהם מתוך רצון אמת. האמנ"ה, לפיכך, מאפשרת לכל אגידי הטבע וכן לכל בני האדם עצמאות מלאה, למיקסום הנאתם ורווחתם בדרך חופש בחירה, ללא התערבות האמנ"ה. זוהי הדרך היעילה ביותר עבורם לביצוע מטרת האמנ"ה והיא אחדות הטבע. מש"ל.

 משפט 109. במקרה של השמדה עצמית של כדור הארץ לא תתקיים תוכנית האמנ"ה לאחדות הטבע, אך אותם בני אדם הקשורים לאמנ"הפ שלהם אשר מטרתם היא שיפור ה DNA שלהם יינצלו.

 הוכחה 109. מטרת האמנ"ה היא מיקסום הרווחה והאנרגיה באמצעות האמנ"הפ של האדם ליצירת אחדות הטבע. לפי משפט 108 האמנ"ה אינה מתערבת ישירות בהחלטות האדם, וכך גם האמנ"הפ שלו.  לכן, על פי דרך האמנ"ה התמקדות רק בהנאה מיידית והתנתקות מהאמנ"הפ היא שלילית כיוון שאינה משנה אמ"נ האדם וסופה הריסת האמ"נ וגם ה DNA שלו לצמיתות בגלל נתק מוחלט מהאמנ"הפ. זאת כיוון שלפי משפט 102 משתבש מבנה הDNA של האדם כתוצאה מהנאות נחותות המובילות לרוע, שחיתות וחוסר נתינה שמשמעותה חוסר מוסריות. לכן, קיימת אפשרות כי לא תתקיים תוכנית האמנ"ה לגבי אותם בני אדם וכאמור מסה קריטית של בני אדם שליליים עלולה לפי משפט 107 להביא להשמדה עצמית של כדור הארץ. אך, היות וכל אדם הוא עצמאי במיקסום רווחה ואנרגיה, לכן, אותם בני אדם המקיימים קשר חיובי ואיכותי עם האמנ"הפ שלהם שהיא חלק מהאמנ"ה של הטבע, לא ייפגעו לעולם מעצם מיקסום הרווחה ושיפור ה DNAעל ידם בגלל שהם מבצעים רצון האמנ"הפ שלהם . מש"ל.

 משפט 110. מטרת מאמר זה היא בניית מסה קריטית באנושות כך שמטרת האמנ"הפ לאחדות הטבע תושג, ותימנע השמדה עצמית של כדור הארץ ע"י האדם.

 הוכחה 110. מוכח במשפט 107 כי הגדלת ההנאה של האדם אומנם מגדילה את כמות האנרגיה E אך, ללא הגדלת הרווחה. כלומר, כמוכח במשפט 76 מיקסום הנאה אינו משפר את מבנה ה DNA והמבנה הגנטי של אגידי Z0 כולל האמ"נ שלהם. מכאן שגם אופי האדם והאמ"נ שלו אינם משתנים מהותית ללא שיפור מבנה ה DNA שלו. במילים אחרות, סך ההנאה אומנם גדל אצל אגידי הטבע, אך, מבנה ה DNA עצמו קבוע. התוצאה היא הרסנית לגבי האדם והטבע שכן, שניהם בנויים מאגידי Z0  אשר הנאתם עולה, אך, המבנה הגנטי של ה DNA קבוע ואינו משתפר, ולכן, סוג ההנאה הוא נחות ומתדרדר לחוסר מוסר הולך וגדל, שמתחיל באמ"נ האדם ומתפשט לטבע כולו בגלל הקשר החזק כפי שמתואר במשפט 107 בין אגידי Z0  של האדם ואגידי Z0  של הטבע באמצעות תא"מ (+-). התוצאה היא שינויים פיזיים בטבע ובאדם המביאים להרס האדם והטבע. לכל אלו אחראים בני האדם חסרי המוסר והמושחתים, התאבים להנאה מיידית. אין להאשים בכך רק את מנהיגי המדינות לפי הנוסחה שחיתות הון-שלטון, כולל כל רשויות החוק במדינה, כנסת, מממשלה, משטרה ובתי המשפט. מי שאשם בכך לא פחות ואולי יותר הן שכבות המצוקה והביניים, המוכנים לסבול זאת ולשתוק בחוסר אונים, כביכול, ולכן, הם אחראים לשחיתות בדיוק כמו מנהיגיו. שהרי ידוע כי ברגע שבני האדם מצטרפים לקבוצת הון-שלטון, רובם נוהגים כמוהם. כלומר, מדובר על פוטנציאל שממומש. כל אחד יודע כי גזל, אונס, רצח, סדום ועמורה מתחיל באדם. אך, מעטים, אם בכלל, יודעים כי כמוכח במאמר זה, מקור המחלות המידבקות בטבע, הדבר, השיתוק, האיידס, והאבולה מקורם רק במעשים השליליים של האדם. כך גם מקור שינויי האקלים, רעידות האדמה והצונאמי מקורם רק באדם כמוכח במאמר זה. לכן, על בני האדם לקחת סוף כל סוף אחריות על מעשיהם ולהבין בוודאות כי קיום הטבע תלוי אך ורק בהם לטוב ולרע. על האדם לבנות קשר חזק ואמיץ עם האמנ"הפ שלו, כמוכח במשפטים 66- 68 אשר משמעותה לפי משפט 106 הגדלת הרווחה והאנרגיה ללא גבול, כיוון שלפי משפט 78 חל שיפור במבנה הגנטי של האדם והטבע עם שיפור ה DNA  שלהם והם הופכים להיות בעלי נתינה ומוסר גבוהים יותר.

 מטרת המאמר היא להוכיח בדרך מדעית מוחלטת לא רק את קיום האמנ"ה של הטבע, וכי  לכל יצירות הטבע קיימת מטרה והיא מיקסום רווחה ואנרגיה למטרת אחדות הטבע תחת הנהגת האדם. המטרה היה לשנות את המגמה השלטת היום באנושות. במקום רדיפת הנאה מיידית של האדם, על האדם לפעול למיקסום רווחה שהיא הנאה ללא גבול באמצעות האמנ"הפ של האדם. במשפט 107 מוכח כי כדי לדרדר את האנושות להנאה מיידית שמקורה בהתנתקות מהאמנ"הפ, אין צורך בכל האנושות. אלא, מספיקה מסה קריטית של רוע ושחיתות כדי להרוס את העולם והטבע שלנו התלוי באדם בלבד.

 לכן, המטרה של המאמר היא להצביע ולהוכיח כי מלבד אמ"נ האדם קיימת בנו, בכל בני האדם אמנ"הפ שמטרתה הגדלת רווחת האדם בדרך מוסרית וערכית של שיתוף פעולה למען אחדות הטבע. המטרה ליצור מסה קריטית של בני אדם בעלי תודעה גבוהה, שיפעלו לאחדות הטבע ומניעת הרס האנושות. זוהי המטרה העליונה של המאמר.

 משפט 111. מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה כי אלהים (האינטליגנציה המנהלת העליונה- האמנ"ה) ברא את השמים והארץ לפי ספר בראשית ללא זמן, ללא התערבותו, ולפי תכנית DNA עצמאית של אגידי 0 Z, עוד טרום הקמת הטבע. אח"כ ברא אלהים את אשליית הזמן למען תובנת האדם האיטי, שלמען מיקסום אושרו ברא אלהים את הטבע. תיאוריית "המפץ הגדול" מופרכת לפיכך, בשורש.

 הוכחה 111. סיפור בריאת העולם נכון הוא ואמיתי, ואת ההוכחה לכך אביא באמצעות ספר בראשית פסוקים א'- ה' העוסקים ביום ראשון לבריאה הוא יום אחד. אני מוכיח בדרך שאינה ניתנת להפרכה כי אלהים ברא את הטבע באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע של תורת מיקסומיה. אין צורך לתת בשלב זה את כל סיפור הבריאה, אותו אוכיח במפורט במאמר נוסף. אילו הפיזיקאים היו במהלך אלפי השנים בודקים את הנחת אי רציפות הטבע, כבר לפני אלפי שנים האנושות כולה היו יודעים בברור כי אלהים הוא שברא את הטבע. זה בסיסי ואמיתי. אז כל תולדות האנושות היו הפוכים למצב הטרגי בו מצויה היום האנושות בגלל הפיזיקאים שהיו ששבו את האנושות במאסר עולם כבר אלפי שנים, בגלל הנחת רציפות הטבע ההזויה. בסיום ההוכחה כי אלהים ברא את הטבע אני מפריך בשורש את תיאוריית המפץ הגדול, חסרת היגיון בסיס.

 פסוק א'. "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ": בראשית הוא הדבר הראשי, העיקרי, הבסיס לבריאת העולם. לפי משפט 1 כל תנועה בטבע חייבת להתבצע בקפיצה קוונטית ללא זמן. מכאן, לפי משפט 9 הקבוצה של אגידי 0Z הקטנים בטבע, היא שבצעה את התנועה הראשונה לבריאת הטבע בקפיצה קוונטית ללא זמן. אגידי 0Z  הם המהווים את חומר הגלם ממנו נברא לפי משפט 11 כל הטבע, הכולל את הדומם, הצומח, החי והאדם. כדי לבצע את התנועה הראשונה בטבע, המבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן, יש הכרח בשימוש של כל 7 חוקי יסוד הטבע המשולבים יחדיו כולל האנרגיה, שהיא תנאי הכרחי לתנועה, אחרת אין טבע. מכאן שאלהים ברא את הטבע לפי משפט 46 כולל המנגנון להתחדשות הטבע והוכחות נוספות כמוכח במשפטים 46- 53. אגידי 0Z הם אם כך יצירות הטבע הראשונות שברא אלהים ומהם נברא הטבע, כפי שניווכח בדרך עצמאית וללא התערבות של אלהים היודע הכל ואינו מתערב בבריאה. בריאה היא דרגה גבוהה של פעולה, הקיימת רק אצל אלהים, בורא העולם, קרי, הטבע.

 הפשט הוא שאלהים ברא תחילה, כלומר, בראשית, את השמים ואת הארץ,אך זה אינו נכון שהרי רק ביום השני ברא אלהים את השמים, ורק ביום השלישי את הארץ. אך, בתורת מיקסומיה, אין לעולם סתירות. הסוד הגנוז המוכח ע"י מיקסומיה והפותר את הסתירה, הוא שהשמים והארץ הם אגידי 0Z, כפי שאוכיח להלן: את השמים: שמים=שם+מים. שם: בשין שמאלית, מהפועל לשים. מים הוא "המקום הלא ידוע" שלפי משפט 9, הוא מקום משכנו של אלהים עליו אין לנו כל מידע. מים הוא נוזל גמיש המאפשר חיים, אך מים, במקום משכנו של אלהים מסמל את הזרימה של אגידי המקום הלא ידוע < אגידי 0Z הקטנים בטבע, שאת מהותם הוא שם (שין שמאלית)/ העתיק לטבע. זהו האמ"נ שבפנימיות אגידי 0Z (משפט 35) הכוללת מרכיב DNA נפשי ומחשבתי, אשר כל אחד מהם שונה מרעהו, אך, יחדיו מכל אגידי 0Z נברא הטבע (משפט 11). לכן, אמ"נ הטבע, הכולל בתוכו גם את אמ"נ הדומם, הצומח, החי והאדם לפי משפט 35 הוא אורגניזם חי (כולל הדומם). ואת הארץ: לרוץ, רצה, רצון זהו החלק המצוי בפנימיות אגידי 0Z והוא חלק מאמ"נ של אגידי 0Z המאפשר להם להיות אורגניזם חי בעל מטרה למיקסום הנאה באמצעות מיקסום האנרגיה, אשר באמצעותה הרצון יוצא לפועל. המסקנה המופלאה והמעניינת היא אם כך שאגידי 0Z הם השמים והארץ. אך, שימו לב למשהו יפהפה, המיישב את הסתירה, כביכול, ומוכיח את נפלאות התורה: לאחר שברא אלהים את קבוצת אגידי 0Z שהם כפי שהוכחתי בנויים מהשמים  והארץ שהם אמ"נ אגידי 0Z , אז במציאות הטבע האמיתית לפי משפט 11 הוקמו מאגידי  0Z  השמים שהם חלל הטבע, והארץ שהיא הטבע כולו! כאן חשוב להעיר כי כפי שמוכיחה מיקסומיה את תוכנית התפתחות DNA הטבע אלהים תכנן עוד טרום הקמת הטבע (משפטים 46- 53) ללא התערבותו (משפט 108). לכן, מתוך הבריאה של השמים והארץ הפיזיים (הבנויים מאגידי 0Z נבראו מתוכם, הצומח, החי והאדם בדרך עצמאית. רק הנשמה של האדם לא נבראה מהטבע הפיזי לפי משפט 66.

 כתוב ברא אלהים, ולא אלהים ברא, כדי להדגיש שהתפתחות הבריאה של יצירות הטבע נעשית בדרך עצמאית ללא התערבות אלהים. סוף פסוק א.

 פסוק ב'. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום, ורוח אלהים מרחפת על פני המים. הארץ הייתה: זהו הפסוק החשוב בו מופיעה המילה תהום, המוכיחה את חוק אי רציפות הטבע, אשר הינו גיבוי ותמיכה מהתורה המאפשרת להוכיח כי אלהים ברא את הטבע. אבל, גם ללא המילה תהום, מיקסומיה מוכיחה כי קיימת בהכרח אי רציפות של הטבע, הסותרת את קונספציית רציפות הטבע, ואם הפיזיקאים יתעקשו עליה האנושות תוכחד.

 והארץ הוא הרצון היוצר אינטרס, הוא המהות אשר אמורה להפעיל את אמ"נ אגידי 0Z, שהיה במצב של תוהו: במצב של תהיה של אי הבנה איך לפעול ומה לעשות ואיך להפעיל את האמ"נ. ובוהו: ובו- הוא, כלומר, הכל קשור לפנימיות אגידי 0 Zשם מצוי האמ"נ אשר הרצון לא ידע איך להפעילו למיקסום הנאה ואנרגיה. וחשך: חשך זה ההיפך מאור. צריך לקרוא את זה בשין שמאלית. זה חסך, זה חיסרון. כלומר, לפי חוק האנרגיה (חוק קיום הטבע) משפטים 26- 28 מחייבים אנרגיה באי רציפות, ומכאן, שמחסור באנרגיה מוביל לסבל וחסך בהנאה. על פני תהום: תהום הוא ההוכחה של מיקסומיה לאי רציפות הטבע המוכחת במשפט 1 שכדי לבצע תנועה יש להתנתק לחלוטין מהמקום הקודם. כך נוצר "ריק" מתנועה, שהיא תהום, אחרת אין שום תנועה בטבע. התנועה חייבת להתבצע  בקפיצה קוונטית ללא זמן.! הריק הוא חושך, שכן, לאמ"נ אין אפשרות לקלוט כלום מהטבע, בתנועה ללא זמן ולכן, החושך הוא על פני כל התהום, ה"ריק" בו אין תוואי תנועה. רוח אלהים: זהו אחד מכוחות אלהים הבא לביטוי בדרך של הפעלת גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) עדינים ועוצמתיים במיוחד. מרחפת: מ+ רח+חפ: רח הוא מלשון ריח, רוח, שמסמלים גא"מ של חושים של אלהים שהם אמ"נ גבוהה במיוחד. חפ הוא מלשון לחפות, לכסות. אלהים שולח את הגא"מ על פני כל הטבע ומכסה אותם, וכך, לפי "קוד "שפת" הטבע במשפט 90 סורק ומפקח על כל פעילות אגידי 0Z אותם ברא, אך אינו מתערב. על פני המים: בפנימיות אגידי 0Z מצויה אמ"נ "טבולים" ועטופים כל אחד לבדו ב"מקום הלא ידוע" שהוא המים. החשך הוא לפיכך חלק מחוק שלוש הפעימות, המנגנון המופלא להתחדשות האנרגיה, כפי המוכח בפסוק ג.

  פסוק ג'. ויאמר אלהים: יהי אור, ויהי אור. הקפיצה הקוונטית ללא זמן, מסתיימת לפי DNA תכנון ההתפתחות העצמאית של הטבע שברא אלהים המחייבת עוד קודם להסתיימות האנרגיה, למניעת מצב שתגרום לאגידי 0Z  להתפרק לפי משפט 28. זאת ההוראה ויאמר אלהים, והיא הגורמת לרצון אגידי 0Z לפעול למיקסום הנאה, אשר בו זמנית גורמת בזיווג (+-) משלים זכר ונקבה הנמשכים לזה לפי משפטים 36- 40 בחוק שלוש הפעימות, ולפי משפטים 54- 59, למיקסום הנאה, אך, גם למיקסום אנרגיה לפי משפט 58. שבה מוחלפת אנרגיה וכך פועל בשני האגידים מנגנון התחדשות האנרגיה. התוצאה היא בריאה של האור באמצעות הזיווג (+-), המבוטאת בקביעה: "ויהי אור". כך, כל אגידי 0Z  מקבלים במערכת זיווגים הנעשית בין כל אגידי  0Z  בטבע, אור פנימי של הנאה, המוקצית לכל אגידי הטבע הבנויים מאגידי 0Z לפי משפט 11. שתי המילים יהי אור מוזכרות   פעמיים במטרה  להדגיש את התכנון המדויק ביותר, שנעשה עוד טרום הקמת הטבע, יחד עם הביצוע המדויק בפועל לפי תוכנית DNA של אלהים.

 פסוק ד'. וירא אלהים את האור כי טוב, ויבדל אלהים בין האור ובין החושך. מנגנון שלוש הפעימות גורם להתחדשות האנרגיה באמצעות זיווג (+-) של כל אגידי הטבע, באמצעות רצון אמ"נ אגידי 0Z וכל אגידי הטבע המורכבים מהם. זהו למעשה התבטאות כל מערכת 7 חוקי יסוד הטבע, מורכבת ביותר, שכן, בכל תנועה בטבע חייבים להשתתף כל 7 חוקי הטבע יחדיו, שמקורם באי רציפות הטבע, אחרת, אין תנועה ולו הקטנה ביותר. זו לפיכך גם ההוכחה כי אלהים תיכנן וברא את הטבע מראש עוד טרום הבריאה. אלהים הוא זה שהיה חייב להכין אנרגיה מראש, עוד טרום בריאת הטבע ולתכנן ולהוציא לפועל את כל 7 חוקי יסוד הטבע, ולתכנן את מנגנון שלוש הפעימות. זו הסיבה לאמור: וירא אלהים כי טוב. גם המנגנון עובד טוב וגם פועל טוב למיקסום הנאה ומיקסום אנרגיה לפי משפט 58. אך, החלק שמאד מעניין ומדהים הוא: ויבדל אלהים בין האור ובין החושך. האור הוא מצב של מודעות בו מוחלפות אנרגיות בזמן שהייה לפי משפט 6, בו לא מבוצעת שום תנועה, אלא, קיימת רק הבנה ומודעות של משמעות תחושת ההנאה. כלומר הדרך של אלהים בו אלהים מבדיל בין המודעות של אגידי 0Z שמהם נברא גם האדם, לפי משפט 11, לבין החושך על פני תהום- הריק, לפי משפט 1, בה האדם לא מודע למצב זה בכלל, בגלל קפיצה קוונטית ללא זמן. כלומר, האדם במודעות רק בזמן שהייה, ואילו התנועה היא השינוי בין תמונות סטילס כמו בסרט.

 פסוק ה'. ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. האור הוא תוצאת פעולת הזיווג (+-) זכר ונקבה הנעשית בין אגידי 0Z בזמן השהייה לפי משפט 6 בה קיימת המודעות, ולכן נאמר ויקרא אלהים לאור יום, המסמל זהות בין שתי המילים. החושך הוא מצב של ריק, בו קיימת אי מודעות של אמ"נ אגידי  0Z, כי בו קיימת קפיצה קוונטית ללא זמן ואין אפשרות קליטה, ולכן אלהים לחושך קרא לילה המסמל זהות בין המילים. אור גם קשור לשמש, וחושך קשור לירח שאת האור שלו מטעין השמש, שאותם ברא אלהים ביום רביעי.

 ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד: ויהי ערב בא מהמילה ערוב, לערבב והכוונה היא שכדי לברוא על אלהים לברוא את דנ"א התפתחות אגידי 0Z אשר באמצעות זיווג (+-) מוחלפות אנרגיות ומתחדשות, המהוות את מנגנון שלוש הפעימות. ויהי בוקר מטרתו להוכיח שמהערב ועד הבוקר הטבע פועל עצמאית על פי דנ"א ההתפתחות העצמאית שתכנן אלהים ללא התערבותו. כלומר, אלהים לא מתערב בבריאה. יום אחד: לא במקרה יום ראשון בבריאה נקרא יום אחד, שכן הוא מוכיח על אחדות, על הבסיס של אגידי 0Z שהם משותפים לכל הטבע, לדומם (כולל החלל), לצומח, לחי ולאדם אשר מהם נברא הטבע כולו לפי משפט 11. מש"ל.

 הפרכת תיאוריית המפץ הגדול בשורש : קיימות כמה סיבות אשר כל אחת מהן, בנפרד מפריכה את המפץ הגדול.

 א. ההוכחה כי האדם נברא לפני 5775 שנים (שנת התשע"ה) מפריכה את המפץ הגדול. משפט 1 מוכיח כי קיימת בהכרח אי רציפות הטבע שפירושה כי כל תנועות הטבע חייבות להתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן. לפיכך רציפות הטבע אינה קיימת בטבע, והינה טעות טרגית של הפיזיקאים. מכאן, לפי פסוקים א' – ה', אלהים ברא את הטבע בשילוב שבין חושך שהוא קפיצה קוונטית ללא זמן, יחד עם האור שבו אגידי 0Z מבצעים זיווג (+-) נקבה וזכר למיקסום הנאה ואנרגיה לפי משפט 58, כמוכח גם בכל המאמר המרכזי על מיקסומיה תורת הטבע. אבל, לפי משפט 6 מוכח שמעצם קיום זמן בטבע הוא חייב להיווצר בשהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן, ושם נבראה מודעות האדם. לפי משפט 90 וכן לפי כל הוכחות מיקסומיה, אלהים הוא זה אשר ברא את זמן השהייה. לפי משפט 103 כל הטבע קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בעל בחירה חופשית שמקורה בנשמה שהיא חלק מאלהים. מכל אלו מוכח כי לא היה שום זמן שהייה עד בריאת האדם הראשון שהוא אדם, שהרי רק למען האדם הטבע נברא. גם גורם היעילות מוכיח כי אין משמעות לבזבוז זמן שהייה שלא על בחירה חופשית של האדם, שהרי מטרת הטבע היא מיקסום רווחה ומיקסום אנרגיה. מכאן שהעולם שלנו וגם הטבע כולו קיימים רק  5775 כפי שהתורה מוכיחה. מש"ל.

 ב. כיוון שהטבע נברא מאינטרס בחירה חופשית של אגידי 0Z למיקסום הנאה, המפץ הגדול מופרך. לפי משפט 64 הטבע וכדור הארץ הוקמו מתוך אינטרס אגידי 0Z להגדלת הנאה. לפי משפט 9 אלהים ברא בתחילה את אגידי 0Z בקפיצה קוונטית ללא זמן, ומכאן, שרק אח"כ לפי משפט 11 שאר הטבע התאגד לאגידים, כמו למשל, כדור הארץ, וכולם בנויים מאגידי 0Z. כדי ליצור אינטרס הנאה לאגידי 0Z להתאגד לאגידים, עוצמת האנרגיה בשלב השני גדולה מהשלב הראשון, וכך הלאה, שכן, לפי משפט 58, מיקסום הנאה ואנרגיה פועלים תמיד באותו כיוון. לפי תיאוריית המפץ הגדול בשבריר שנייה ראשון עוצמת האנרגיה חייבת הייתה להיות גדולה מאשר בשלב השני. מכאן מופרך המפץ הגדול. מש"ל.

 ג. התפתחות הקמת הטבע לפי מיקסומיה מתקדמת מעוצמת אנרגיה נמוכה לעוצמה אנרגיה גבוהה. המפץ הגדול נקרא כך בגלל שבשבריר השנייה הראשון האנרגיה הייתה העצומה ביותר. אולם מיקסומיה סותרת זאת, בהוכיחה שהאנרגיה בטבע התעצמה יותר ויותר. לפי משפטים 63- 64 התפתחות DNA אגידי הטבע הינה עצמאית ומושתתת על אינטרס בחירה חופשית של אגידי הטבע החל מ 0Z שהינם בעלי אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) למיקסום הנאה. בהינתן בחירה חופשית לפי משפט 62, אלהים מכוונם לבנות את הטבע כמו כדור הארץ, למשל, על פי מיקסום הנאה, לעומת היותם חופשיים בחלל. כך אלהים מכוונם לעשות רצונו ביודעו שייצרו זיווג (-+) למיקסום הנאה, וככל שהטבע מתקדם כך ההנאה של אגידי 0Z גדלה. אבל, לפי משפט 58 מיקסום אנרגיה היא גם מיקסום הנאה. לפי משפט 11 הטבע הוקם מאגידי 0Z כולל הדומם, הצומח, החי והאדם, ומכאן שהאנרגיה הנדרשת התעצמה לפי סדר ימיי הבריאה, וכך מופרך שוב המפץ הגדול. מש"ל.