משפט 11. מהאגידים הקטנים ביותר בטבע Z0 הוקמו כל אגידי הטבע, האטומים, כדור הארץ ומערכות הכוכבים וגם הצומח , החי והאדם.

משפט 11. מהאגידים הקטנים ביותר בטבע Z0 הוקמו כל אגידי הטבע, האטומים, כדור הארץ ומערכות הכוכבים וגם הצומח , החי והאדם.

הוכחה 11. אין בטבע יש מאין. מעצם קיום הטבע, מוכח כי לא קיימת רציפות  בטבע ולכן אגידי  Z0 > 0 הם הקטנים ביותר בטבע, אל"מ בעלי מסה פיזית ונפח, והם מלאו בתחילה לפי משפט 9 את כל הטבע ותנועתם בוצעה בקפיצות קוונטיות ללא זמן. לכן, אח"כ, חייב להיות כי מאגידי Z0 הוקמו כל אגידי הטבע בדרך של איחוד, בנייה, ומהם נבנה הדומם, כולל הכוכבים והשמשות, הצומח, החי והאדם. לכן, כול הטבע מורכב מאגידי Z0 לא מאובחנים (אל"מ), אך בעלי מסה פיזית מוכחת לפי

משפט 9, שמהם נבנו אגידים לא מאובחנים אחרים, ושמהם נבנו גם האגידים המאובחנים. כלומר, כל אגיד בטבע, כולל תת אגידיו מורכב מאגידי Z0 . מש"ל.